Política de privacidad
Política de privadesa

Responsable del tractament 

Inversiones Naron 2003, S.L amb CIF B63566244 i domicili al c/ Comte d'Urgell, 240, Àtic, C.P. 08036, Barcelona (d'ara endavant, NARON). 

E-mail de contacte: rgpd@sercotel.com 

 

Categories de dades que es recullen 

En funció dels serveis prestats, NARON podrà tractar les categories de dades següents: 

– Dades identificatives (per exemple, nom i cognoms)
– Dades de contacte (per exemple, adreça, número de telèfon o correu electrònic);
– Datos de la tarjeta de crédito, necesarios para la realización del pago de la reserva o para garantizar la misma, y para pagar los servicios asociados a la misma;
– Codis o claus d'identificació com a usuari;
– Fecha y horario de reserva;
– Enquestes durant la visita o després;
– Dades tècniques i d'ubicació generats en utilitzar el nostre lloc web i/o aplicació.
   

Finalitats i Tractament 

SERCOTEL tractarà les seves dades conforme a les següents finalitats: 

– Gestionar la prestació del servei contractat, així com els serveis addicionals durant l'estada.
– Recollida i tractament de les vostres dades personals a través del formulari de registre amb la finalitat de possibilitar la gestió de la relació comercial, comptable i administrativa dels clients en tot allò relacionat amb els serveis i allotjament als nostres hotels. Aquest tractament es realitzarà sobre la base de l'execució de la relació precontractual que mantingui amb nosaltres.
– Treballar amb fins promocionals i de màrqueting, incloent-hi l'enviament de comunicacions comercials electròniques per al conjunt de productes i serveis que oferim, així com els afins al sector hoteler (viatges, gastronomia, lleure, etc.), en base al consentiment previ prestat per a l'enviament de comunicacions. Per dur a terme la tasca anterior, NARON podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d'elaborar perfils d'usuari que permetin definir amb més detall els productes que puguin resultar del vostre interès. 

 

En cas que l'Usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de NARON pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: rgpd@sercotel.com, així com indicant la seva negativa a la recepció de aquestes mitjançant l'opció de baixa proporcionada a cadascuna de les comunicacions comercials remeses. 

 

– Atendre les sol·licituds, consultes, queixes i/o reclamacions que l'usuari realitzi mitjançant l'e-mail de contacte que es facilita, sobre la base del consentiment prestat en enviar la sol·licitud, consulta, queixa i/o reclamació. 

– Acreditar la contractació, realitzar analítiques per a l'automatització de gestions amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'atenció tècnica i comercial, verificar la satisfacció dels clients o usuaris a través de l'enregistrament de la seva veu i, en el seu cas, realitzar transcripció de l'atenció proporcionada a través dels canals habilitats a aquest efecte.
– Contactar amb atenció mèdico-assistencial si el client ho sol·licita o ho requereix. 

– Realitzar enquestes de satisfacció. La base legitimadora serà el consentiment de l'usuari. 

– La recollida o enviament espontani del seu Curriculum vitae, té com a finalitat estudiar les candidatures perquè el nostre departament de Recursos Humans procedeixi a la selecció de personal que reuneixi el perfil idoni per a incorporar-se a l'empresa, sobre la base de la relació precontractual en la qual l'interessat/candidat és part i el consentiment atorgat. 

 

Conservació de les dades 

Les vostres dades es conservaran durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o per complir els requisits legals aplicables, o, fins que l'usuari exerceixi els seus drets de supressió i oposició, o revoqui el seu consentiment. 

 

Destinataris de les dades 

Les seves dades podran ser comunicats a: 

– Empreses que formin part del Grup Sercotel (Sagatu Associats comercial Hotelera, SL, Sercotel Operadora, SL, etc.) per al correcte desenvolupament o prestació de qualsevol dels serveis prestats i per a les finalitats anteriorment ressenyades. 

– Tercers encarregats de tractament que presten els seus serveis a NARON o qualsevol societat del seu grup de societats, amb els quals s'ha subscrit el corresponent acord que garanteix el compliment del RGPD i de les mesures de seguretat adequades. 

– Societats encarregades de la gestió i explotació directa dels establiments que formen part del Grup Sercotel. No obstant això, no tots els establiments tractaran les vostres dades, només l'establiment per al qual es realitzi la reserva. 

– Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, en compliment de la legislació vigent. 

 

Drets 

En qualsevol moment Vostè podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, portabilitat i limitació del tractament, recollits en RGPD (UE) 2016/679, dirigint-se a l'adreça a dalt indicada o mitjançant correu electrònic a rgpd@sercotel.com. 

La sol·licitud haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i ha d'anar acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document identificatiu equivalent. 

Així mateix, Vostè podrà oposar-se o revocar el seu consentiment per la via de contacte que s'indica al principi d'aquest text. 

Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o la forma de ejercerlos podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Obtenga más información en www.agpd.es 

 

Confidencialitat 

Les dades de caràcter personal que NARON hagi recaptat per part del client seran tractats de manera confidencial, d'acord amb el que s'estableixi en la legislació vigent. 

 

Traducció a idiomes 

Tota la informació i documentació disponible en les diferents versions de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de les versions en altres idiomes i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d'aquesta última. 

En cas que la nostra política de protecció de dades hagués de variar a conseqüència de canvis legislatius o de criteris emanats de l'Agència de Protecció de Dades seria convenientment informat de qualsevol variació que fos necessària introduir per a complir amb la llei.