Aviso legal
Avís legal

Informació Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació (LSSICE)

Inversions Naron 2003 S.L. proveïda de CIF B63566244 en compliment del que disposa l'article 10 de la LSSICE us informa que la mercantil és una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 47347, Foli 90, Full B-285270, amb domicili al C/ Comte de Urgell, 240, Àtic, C.P 08036 (d'ara endavant NARON).

Podeu contactar amb nosaltres al Telf. +34 933636363 i Fax +34 933636360 ia través de l'adreça de correu electrònic rgpd@sercotel.com.

Aquesta mercantil és propietària del nom de domini www.lariberasitges.com.

 

Condicions d'ús

Els termes ‘Vostè’ i ‘Usuari’ s'empren aquí per a referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol raó accedeixin a aquest lloc de la Web.

NARON pretén acostar La Ribera Sitges als seus usuaris. Per a això, NARON posa a la seva disposició a través de www.lariberasitges.com informació i serveis relacionats amb el nostre restaurant com a Reserves en línia, Servei d'Atenció al client i Borsa d'Ocupació. (d'ara endavant «els serveis»).

La utilització de la pàgina i/o dels seus serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les disposicions en l'última versió actualitzada del present Avís Legal, per la qual cosa l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la nostra Web. L'accés i/o ús de determinats serveis oferts als usuaris (d'ara endavant l'usuari) en www.lariberasitges.com, pot estar sotmès a unes certes condicions que, depenent dels casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes Normes d'ús, per la qual cosa l'usuari, amb anterioritat a l'accés i/o ús d'aquests serveis i continguts, ha de llegir i acceptar aquestes condicions.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.lariberasitges.com i aquells serveis posats a la seva disposició a través d'aquesta, de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic,

així com amb el que es disposa en el present Avís Legal. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.lariberasitges.com o serveis, amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que s'estableix en el present Avís Legal, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la pàgina www.lariberasitges.com i/o la seva imatge, impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través d'aquesta, per la resta dels usuaris.

NARON podrà, per a major agilitat en el funcionament de www.lariberasitges.com i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats o qualsevol aspecte substancial de la present pàgina, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis de www.lariberasitges.com. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de NARON, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic rgpd@sercotel.com.

Els usuaris de www.lariberasitges.com hauran d'observar qualsevol instrucció que, a través d'e-mail, NARON o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.

 

Motius d'exclusió

NARON es reserva el dret d'excloure, temporal o definitivament als usuaris en qualsevol dels següents suposats. Per incompliment de qualsevol de les disposicions establertes en el present document. Per incompliment de les lleis, la moral, i l'Ordre públic i de manera especial, i a títol enunciatiu, però no limitatiu, no es permet l'ús de la Web o dels nostres serveis de manera que s'incloguin (i) material que infringeixi drets d'autor no degudament autoritzats, o que infringeixi qualsevol altre dret de Propietat Intel·lectual o Industrial, (ii) material ofensiu o que atempti contra la seguretat pública i defensa nacional, (iii) material que realitzi apologia del terrorisme, racisme, o altres conductes discriminatòries

per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, (iv) material que atempti contra la joventut i la infància, en particular de tipus pornogràfic, especialment el que atempti contra menors, (v) materials amenaçadors, difamatoris o que incitin a la violència.

De conformitat amb el que s'estableix en la LSSI, NARON procedirà a la interrupció del servei quan tingui coneixement efectiu que es produeix alguna activitat il·lícita o es lesionen béns o drets de tercers.

L'exclusió de l'usuari no suposarà la renúncia de NARON a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

Dret de modificació de les normes d'ús

NARON es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels termes i condicions del present Avís Legal, en els termes i condicions que estimi convenient, informant els usuaris de les modificacions efectuades a través de www.lariberasitges.com.

Propietat intel·lectual i drets d'autor

Tota la informació continguda en www.lariberasitges.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script, Activi X i els que en un futur es puguin utilitzar, estan protegits per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a NARON o als seus licenciadores. Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquesta web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar downloads o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del recollit en el present Avís Legal, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o

la totalitat de la informació publicada en www.lariberasitges.com, sense autorització prèvia de NARON.

L'usuari, haurà d'utilitzar els continguts i informacions recollits en www.lariberasitges.com, de manera diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s'elimini o modifiqui el contingut o qualsevol esment de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de NARON o de tercers, és a dir, respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada en www.lariberasitges.com sense autorització prèvia i per escrit de NARON queda prohibit. L'autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l'adreça de correu electrònic rgpd@sercotel.com. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.lariberasitges.com ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem que comuniqui a NARON aquesta circumstància, remetent notificació a l'adreça de correu electrònic rgpd@sercotel.com, que inclogui, almenys, els següents extrems: a) Nom, direcció, número de telèfon i direcció d'e-mail del reclamant. b) Dades del titular dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació en la pàgina www.lariberasitges.com. d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual. Sense perjudici de l'assenyalat en els paràgrafs precedents, NARON es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en normativa vigent sobre publicitat i de drets d'autor o altres drets protectors de la propietat intel·lectual.

 

Hiperlinks

En el cas que www.lariberasitges.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines Web de tercers, NARON no s'obliga a

controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en la pàgina o pàgines Web de tercers, per la qual cosa NARON no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquesta/ s pàgina/ s, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers. L'existència d'un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre NARON i el propietari de la pàgina Web en què el mateix s'estableixi.

Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina www.lariberasitges.com, hauran de garantir que el hiperlink només permet l'accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.lariberasitges.com, però no realitza, de manera enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deeplinks, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.lariberasitges.com. Excepte aquells signes que formin part del hiperlink, l'usuari garantirà que la pàgina web en la qual s'estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a NARON.

 

Exclusió de garanties i de responsabilitat

NARON no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina Web ni dels productes o serveis posats a la disposició de l'usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina Web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

NARON no serà responsable de la interrupció del servei, suspensió, caiguda temporal del servidor o finalització de la informació o serveis ni de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració

de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes causades per tercers o no imputables a NARON.

NARON no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'aquests.

NARON no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en la pàgina o pàgines Web de tercers, per la qual cosa NARON no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts del seu/ s pàgina/ s Web, sent responsabilitat exclusiva dels tercers, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers. De conformitat amb la LSSICE, NARON no serà responsable de la informació a la qual li puguem remetre si no tenim coneixement efectiu que l'activitat o informació a la qual li remetem és il·lícita o lesiona béns o drets de tercers. S'entendrà que existeix «coneixement efectiu» conforme la LSSICE quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenant la seva retirada o que s'impossibiliti l'accés a aquests, o s'hagués declarat l'existència de la lesió i NARON conegués la corresponent resolució.

NARON no s'obliga a controlar i no controla, ni garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament dels productes o serveis posats a la disposició de l'usuari per tercers allotjats fora de www.lariberasitges.com, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina Web o dels seus serveis. L'usuari respondrà dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que NARON pogués sofrir a conseqüència de l'incompliment per

part de l'usuari, de la llei o de qualsevol de les condicions generals recollides en el present acord.

Salvaguarda de les normes d'ús

Si una de les estipulacions del present Avís Legal fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les condicions es mantindran en els termes acordats. NARON es compromet a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les Parts.

 

Política de protecció de dades de caràcter personal

NARON té definida la seva política de protecció de dades de conformitat amb el que s'estableix en el Reglament UE 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades) i de la EL 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, respecte a les dades que lliure i voluntàriament vostè faciliti a través de la nostra pàgina web. Per a consultar la nostra política pot fer-ho en POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

Queixes i Reclamacions

L'Usuari pot fer arribar a NARON les seves queixes, reclamacions o tot un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquest text.

El termini màxim de resolució serà de 30 dies comptats a partir de l'endemà de la presentació de la reclamació. Transcorregut aquest termini, sense que la reclamació hagi estat resolta, s'entendrà desestimada als efectes oportuns. Tot això, de conformitat amb el que es disposa pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 

Possibilitat d'errors informàtics

El preu dels serveis és el que està en vigor en el moment de l'acceptació de la reserva. En cas que un Client faci una reserva

amb un preu erroni, se li comunicarà el preu correcte, i, de voler el Client continuar amb ella, s'aplicarà el preu corregit. En cas contrari, el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

 

Força major

NARON no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

Traducció a idiomes

Tota la informació i documentació disponible en les diferents versions de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de les versions en altres idiomes i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d'aquesta última.

 

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de NARON, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en ocasió de l'ús de la pàgina web i/o dels seus serveis, les parts acorden sotmetre's a la jurisdicció de jutges i tribunals que s'estableixi en la normativa en matèria processal i/o de consumidors i usuaris per al supòsit de tractar-se d'un consumidor. Si no tingués aquesta consideració s'acorda la submissió als Jutges i Tribunals de la ciutat de Barcelona.